Τα μαθήματά μας ξεκινούν από σήμερα, 1 Οκτώβρη. Κλο μήνα και καλή αρχή!

Διπλώματα Ιταλικών

Απόδειξη γνώσης των Ιταλικών στο Ελληνικό Δημόσιο

Άριστη γνώση | Πολύ καλή γνώση | Καλή γνώση | Μέτρια γνώση

ΕΠΙΠΕΔO ΑΣΕΠ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε. ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Μέτρια γνώση Β1 ΚΠΓ Β1/CELI II
Καλή γνώση B2 ΚΠΓ Β2/CELI III
Πολύ καλή γνώση C1 ΚΠΓ Γ1/ CELI IV
Άριστη γνώση C2 CELI V

Η άριστη γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια
 • Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η πολύ καλή γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία: :

 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4)
 • Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου της Γενεύης
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003)

Η καλή γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3)
 • Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003)

Η μέτρια γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

 • με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γενεύης
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1Το φροντιστήριο

Σχετικά με μας
Μάθε Ιταλικά!
Επικοινωνία
Χάρτης Ιστοτόπου

Multimedia

Αγαπημένα Τραγούδια
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Online Μαθήματα Ιταλικών
Αναζήτηση Ιταλικών Πανεπιστημίων
Online Ραδιόφωνο